תובנות וחדשות

מה זהEBITDA ומדוע רוכשים פוטנציאליים ירבו להשתמש במושג הזה בתהליך המו"מ לרכישת החברה שלך?

תובנות: ראו את כל המאמרים

במהלך המו"מ בעסקאות מכירת חברות, המוכרים והקונים דנים במספר פקטורים על מנת להגיע להסכמה על שווי החברה לצורך העסקה.

אחד הפקטורים הפופולריים ביותר להערכת שווי החברה במסגרת תהליך המשא והמתן הוא EBITDA, שמשמעותו הרווח של החברה לפני הוצאות מס, הוצאות מימון, הוצאות פחת (של נכסים מוחשיים)  ושחיקה (של נכסים לא מוחשיים). ה- EBITDA הוא כלי נפוץ למדידה של הביצועים העסקיים של החברה, כלי המאפשר לחשוף את הרווחיות התפעולית הנורמלית של החברה.

ל- EBITDA יש שימושים רבים מעבר להיותו פקטור פופולרי בהערכת שווי חברות. עבור סוחרים בניירות ערך, אנליסטים, מנהלי תיקי השקעות וגורמים נוספים בשוק ההון הוא כלי המאפשר אינדיקציה לגבי האם שווי המניות של החברה (שווי שוק בבורסה, למשל) אכן מייצג באופן נכון את שוויה האמיתי. עבור גופים המעניקים הלוואות לחברות, ה- EBITDA מאפשר בחינה של כושר ההחזר העתידי של ההלוואה.  

למרות שה- EBITDA מאפשר בחינה של הרווחיות התפעולית של חברה במועד מסוים, הוא אינו מציג תמונה שלמה לגבי הביצועים האמיתיים של חברה.

במסגרת מו"מ לגבי מכירת חברה, ה- EBITDA מאפשר למוכרים להציג תחזית לגבי תזרים המזומנים הצפוי של החברה לאחר העסקה ומאפשר לרוכשים לבצע הערכה של שווי החברה מנקודת ראותם. בתהליכי מכירה רבים של חברות, בעיקר של חברות בשלות ויציבות, שווי החברה נקבע עפ"י מכפיל מסוים של ה- EBITDA. כמובן שכלי זה הוא פחות רלוונטי כאשר מדובר בחברות טכנולוגיה, חברות סטארט-אפ וחברות שעדיין לא מייצרות הכנסות ורווחים המשקפים את הפוטנציאל העתידי שלהם.

האם EBITDA הוא בעצם הרווח התזרימי של חברה? מקובל להניח כי EBITDA מייצג הערכה של תזרים המזומנים לפני מס הצפוי מפעילות החברה אחרי עסקת הרכישה. מכיוון שלעיתים קרובות המאפיינים של הפחת, של החובות נושאי הריבית ושל המס עשויים להשתנות כתוצאה מעסקת מכירה של חברה, ה- EBITDA מנטרל מרכיבים אלה.

ה- EBITDA מוציא מתוך המשוואה פרמטרים העלולים לעוות את תמונת הרווחיות האמיתית של החברה. למרות שהוא אינו בדיוק תזרים מזומנים, הוא מאפשר הערכה קרובה למציאות של התזרים הצפוי מפעילות החברה לאחר העסקה.    

אז איך בעצם מודדים את ה- EBITDA? פשוט מאד. מתחילים ב- EBIT שהוא הרווח התפעולי של החברה המציג את הרווח מהפעילות בתקופה מוגדרת לפני תשלומים לגורמים שהעמידו אשראי לחברה (הוצאות מימון) ולפני תשלומים לממשלה (מס חברות). ל- EBIT יש להוסיף את ההוצאות שאינן תזרימיות מתוך דו"ח הרווח וההפסד של החברה, כלומר הוצאות הפחת [ההוצאה השנתית המיוחסת לרכישת רכוש קבוע (נכס או ציוד) המשמש את החברה לאורך שנים] ואת השחיקה השנתית בנכסים הלא-מוחשיים (למשל, עלויות פטנט המחולקות למשך מספר שנים).

כמובן שיש הבדלים מהותיים בין רווחיות של חברות שונות ואף בין מכפילים המקובלים בענפים שונים. יש לזכור שה- EBITDA מציג את ביצועי העבר של החברה, בעוד שמכפיל ה- EBITDA מציג את הנורמה המקובלת בסקטור ואת מידת האטרקטיביות של העסקה עבור רוכש פוטנציאלי (ככל שהמכפיל גבוה יותר,  כך החברה יותר אטרקטיבית מנקודת המבט של הרוכש).

מתוך הנסיון שנצבר במעל 1,200 עסקות מכירת חברה שבוצעו ע"י BCMS אנו יודעים שהמוטיבציה העיקרית לרכישת חברות היא פוטנציאל הצמיחה העתידי. חשוב מאד להבין את הכלי שנקרא מכפיל EBITDA מכיוון שהרוכשים הפוטנציאליים ירבו להשתמש בו, אך חשוב יותר להבין שהוא אינו משקף את המרכיב החשוב ביותר להשגת שווי מקסימלי בעסקת מכירת חברה – פוטנציאל הצמיחה של החברה כאשר היא תהיה בבעלות הרוכש הפוטנציאלי.            

 

DoronEditor's picture
Posted מאי 2017
Share
BCMS - כל התובנות