Insights & News

שבעת המרכיבים של שותפות עסקית טובה

INSIGHT: View all Insights articles.

חלק גדול מהחברות שאנחנו ב- BCMS מוכרים או מצרפים להן שותפים אסטרטגיים הן בבעלות של מספר שותפים (כלומר, לחברה יש יותר מבעל מניות אחד). תמיד חשנו כי אחד הגורמים המשפיעים ביותר על האפשרות למכור חברה בהצלחה ובשווי מקסימלי הוא מערכת היחסים בין בעלי המניות המוכרים, תחושה זו התחזקה בעקבות סקר מקיף שערך לאחרונה המשרד של BCMS בארה"ב בשיתוף עם מגזין העסקים האמריקאי Inc..

הסקר הקיף עשרות רבות של חברות ממגוון סקטורים שונים שיש להן יותר מבעל מניות אחד. רוב החברות הן ותיקות (ממוצע ותק 15 שנה), נמצאות בצמיחה בהכנסות ולהן בממוצע 2-4 בעלי מניות.

מטרת הסקר הייתה לנתח ולהבין את הגורמים המביאים לכך שחלק מהשותפויות העסקיות פורחות ומוצלחות בעוד שותפויות אחרות נלחמות על עצם קיומן. ממצאי הסקר מצביעים על כך שהיתרונות בשותפות של מספר בעלי מניות בחברה הן היכולת להביא לידי ביטוי מיומנויות שונות ומשלימות, תוספת משמעותית ליכולת הניהולית, היכולת לייצר הכנסות גדולות יותר והיכולת לקבל החלטות איכותיות יותר.

שותפות עסקית טובה היא חשובה ורלוונטית לכלל בעלי החברות, לא רק לאלה שמעוניינים למכור את החברה או לצרף שותף אסטרטגי. גם לבעלי מניות של חברות צעירות הנמצאות בתחילת דרכן, יש אפשרות ללמוד ולנסות ליישם את מרכיבי ההצלחה המביאים לשותפות עסקית טובה.

אלה הם שבעת המרכיבים שזוהו בסקר שיוצרים שותפות עסקית טובה:

1. אמון בין בעלי המניות

2. תפיסות דומות לגבי התרבות הארגונית של החברה

3. כבוד והערכה הדדיים

4. משימה משותפת

5. תקשורת טובה

6. יחס דומה לכסף

7. מיומנויות משלימות ותפקידים מוגדרים היטב

חברות משפחתיות מייצרות אתגרים נוספים, בגלל העירוב בין חיי המשפחה לפעילות העסקית. האתגרים הייחודיים הנוספים שזוהו בחברות משפחתיות הן:

  • עניינים משפחתיים הופכים להיות עניינים עסקיים 
  • הניהול העסקי הוא רך יותר 
  • פיתוח קריירה בחברה נוטה לטובת בני המשפחה
  • מגבלות בתכנון ארוך הטווח

במידה ואתה שותף בחברה עסקית יחד עם בעלי מניות אחרים או בעל מניות בחברה משפחתית, באפשרותך לפנות אלינו לקבלת המחקר המקיף (24 עמודים באנגלית).

 

DoronEditor's picture
Posted Aug 2016
Share
All BCMS Insights