Insights & News

מה השווי של החברה שלך בעיני רוכש פוטנציאלי?

INSIGHT: View all Insights articles.

מה השווי של החברה שלך בעיני רוכש פוטנציאלי?

כאשר תהיה מעוניין למכור את החברה שלך או לצרף שותף אסטרטגי, אחד הנושאים העיקריים במשא ומתן עם רוכשים פוטנציאליים מתעניינים יהיה מהו שווי החברה (Enterprise value) המוסכם שעליו תתבסס העסקה.

אין ספק שאתה מעוניין בשווי הגבוה ביותר שניתן להשיג בעסקה החשובה ביותר בחייך. על מנת שתהיה מוכן היטב למו"מ, יש חשיבות רבה לכך שתבין את השיקולים של הרוכש הפוטנציאלי כאשר הוא בוחן את השווי שראוי מבחינתו לשלם על החברה שלך.

באופן כללי, תפיסת השווי של הרוכש הפוטנציאלי מבוססת על שני עקרונות: הראשון הוא פוטנציאל הגדלת התשואה והשני הוא הקטנת סיכונים. מתוך שני עקרונות אלה, בדרך כלל ניתן משקל כבד יותר לנושא של הקטנת הסיכון בעסקה עבור הרוכש.

מהם הנושאים השונים שבוחן רוכש פוטנציאלי כפרמטרים עיקריים בניהול הסיכונים ובפוטנציאל להגדלת התשואה מרכישת החברה שלך?

פוטנציאל עתידי

כל מי שרוכש חברה קונה למעשה את הפוטנציאל העתידי שלה לצמיחה וליצירת רווחים, רווחים שישמשו להחזר ההשקעה תוך פרק זמן סביר ובתשואה גבוהה. אף אחד לא קונה את ההיסטוריה של החברה כאשר היא הייתה בבעלותך, העניין היחיד שיש לרוכש הוא בעתיד, כאשר החברה תהיה בבעלותו. ככל שקיימת סבירות גבוהה יותר בעיני הרוכש ליכולת של החברה לצמוח, להרוויח ולייצר מזומנים, כך השווי שלה בעיניו יהיה  גבוה יותר. הרוכש גם יבחן סיכונים העלולים להאט את צמיחה החברה בשנים הקרובות (כמו שינויים ברגולציה, התחזקות התחרות, פיתוחים טכנולוגיים וכו') וישקלל אותם בהערכת השווי של החברה שלך.

יציבות פיננסית

אחד הפרמטרים החשובים בעיני רוכש פוטנציאלי הוא המצב הפיננסי של החברה, הן כעומד בפני עצמו והן בהשוואה לחברות דומות באותו ענף. ככל שהחברה יותר יציבה וחסונה מבחינה פיננסית, כך היא מוכנה טוב יותר להתמודדות עם תנודות ושינויים העלולים לחול בעולם העסקי. היציבות הפיננסית של חברה נובעת ממצב ההון החוזר, יתרות המזומנים, החשיפה לקשיי גבייה ולחובות אבודים, היכולת לגייס הון ממוסדות פיננסיים, היקף ההון העצמי ביחס למאזן, התלות שלה בלקוחות ובספקים ונושאים נוספים.

עובדים והנהלה

בסופו של דבר, שוויה של כל חברה מושפע בצורה משמעותית מאיכות העובדים וההנהלה שלה. ככל שיש לחברה יותר עובדים בעלי ותק וניסיון בתחום העיסוק וככל שמנהלי החברה יותר איכותיים, מנוסים ומקצועיים, כך שווי החברה בעיני רוכש פוטנציאלי יהיה גבוה יותר. לפרמטר זה יש משמעויות נוספות: האם יש באפשרות החברה לגייס עובדים ומנהלים נוספים הנדרשים על מנת לצמוח? מהו הגיל הממוצע של העובדים וכמה מהם קרובים לפרישה לגמלאות?

לקוחות וספקים          

לקשר בין החברה ללקוחות ולספקים שלה יש השפעה על השווי. מספר הלקוחות, איכות הלקוחות (לקוחות "יוקרתיים" משפיעים באופן חיובי על מוניטין החברה), הביזור שלהם, משך הזמן שהם נמצאים בקשר עסקי עם החברה, היקף המכירות החוזרות לאותם לקוחות, היקף החובות האבודים ופרמטרים נוספים יכולים לספק אינדיקציה טובה לגבי המשך הקשר איתם בעתיד. כנ"ל לגבי ספקים, ספקים איכותיים ואמינים שהקשר איתם נמשך לאורך שנים מחזקים את תחושת הבטחון של הרוכש ומעלים את השווי של החברה בעיניו.

ישנם פרמטרים נוספים רבים אותם רואה רוכש פוטנציאלי מול עיניו כאשר הוא מגבש את תפיסתו לגבי שווי החברה שלך עבורו. בתחילת המאמר הצגתי את השיקולים של הרוכש הפוטנציאלי כאלה המבוססים על שני עקרונות: הגדלת תשואה והקטנת סיכונים. אבל בעצם לרוכש הפוטנציאלי יש שיקול נוסף, רב חשיבות: התחרות מול מציעים אחרים המעוניינים לרכוש את החברה שלך. כאשר הרוכש הפוטנציאלי הגיע להכרה שרכישת החברה שלך היא עסק טוב עבורו, הוא ישקיע מאמצים רבים על מנת למנוע מצב בו החברה תימכר למישהו אחר. למוטיב זה יש השפעה חיובית על שווי החברה שלך בעיני רוכש פוטנציאלי.   

DoronEditor's picture
Posted Feb 2020
Share
All BCMS Insights